PHAYAOTC


ผลงาน และผู้สำเร็จการศึกษาที่เป็นเจ้าของธุรกิจ
ปีการศึกษา 2559
   1. ผู้สำเร็จการศึกษาที่เป็นเจ้าของธุรกิจ คลิก!!!

ปีการศึกษา 2560

   1. การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการในสถานศึกษา ระดับภาค ภาคเหนือ คลิก!!!
   2. ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการในสถานศึกษา ได้รับการประเมินระดับชาติ 4 ดาว คลิก!!!

ปีการศึกษา  2561

   1. ได้รับคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการอบรมเสริมศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ 100 ทีม  รุ่นที่ 1 คลิก!!!
    

 


PHAYAOTC-KM © 2016

Generated 0.019513 sec.