PHAYAOTC


ผลงาน และผู้สำเร็จการศึกษาที่เป็นเจ้าของธุรกิจ
ปีการศึกษา  2562
   1. ได้รับผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับชาติ 5 ดาว  คลิก!!!
   2. ผู้สำเร็จการศึกษา ที่เป็นเจ้าของธุรกิจ คลิก!!!ปีการศึกษา  2561

   1. ได้รับคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการอบรมเสริมศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ 100 ทีม  รุ่นที่ 1 คลิก!!!
   2. ผู้สำเร็จการศึกษา ที่เป็นเจ้าของธุรกิจ คลิก!!!


ปีการศึกษา 2560
   1. การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการในสถานศึกษา ระดับภาค ภาคเหนือ คลิก!!!
   2. ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการในสถานศึกษา ได้รับการประเมินระดับชาติ 4 ดาว คลิก!!!


ปีการศึกษา 2559
 

 


PHAYAOTC-KM © Quiz 2020

Generated 0.019881 sec.