PHAYAOTC


การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนธุรกิจ

รูปกิจกรรมต่างๆ ปีการศึกษา 2560

1. กิจกรรมการอบรมเขียนแผนธุรกิจ  คลิก!!
2. รายงานสรุปผลดำเนินงาน โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการฯ   คลิก!!
3. รายงานผลการประเมินโครงการ  คลิก!!
4. รายงานผลการประกอบธุรกิจ 2560  คลิก!!


รูปกิจกรรมต่างๆ ปีการศึกษา 2561

1. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนธุรกิจ  คลิก!!
2.  รายงานสรุปผลดำเนินงาน โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการฯ   คลิก!!


PHAYAOTC-KM © 2016

Generated 0.019464 sec.