PHAYAOTC


ประวัดิสถานศึกษา
     วิทยาลัยเทคนิคพะเยา เป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(กรมอาชีวศึกษา เดิม) กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  ๑๙  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๒๑โดย ดร.ก่อ  สวัสดิพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระ
ทรวงศึกษาธิการ
เป็นผู้ลงนาม โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนเทคนิคพะเยา’’ ในปี 2525 ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น "วิทยาลัยเทคนิคพะเยา" ครั้งแรกเมื่อได้รับการก่อตั้งได้ใช้สถานที่ของโรงเรียนอนุบาลพะเยา เป็นสถานที่เปิดการเรียนการสอน ต่อมาได้ย้ายมา ณ ที่ตั้งปัจจุบัน เลขที่ 355 หมู่ 11 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยามีเนื้อที่ประมาณ ๑๕๕ ไร่ ๒งาน ๒๘ ตารางวา

PHAYAOTC-KM © 2016

Generated 0.019438 sec.