PHAYAOTC


ประวัดิสถานศึกษา
                   ประวัติการจัดตั้งวิทยาลัยเทคนิคพะเยา

          ในวันที่ 19 ตุลาคม 2521  กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดย ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ รัฐมนตรีว่ากระทรวงศึกษาธิการได้ลงนามประกาศจัดตั้งสถานศึกษาด้านอาชีวศึกษา ขึ้นเป็นแห่งแรก ในจังหวัดพะเยาในนาม โรงเรียนเทคนิคพะเยาซึ่งถือได้ว่าเป็นวันเริ่มต้นแห่งประวัติศาสตร์ของเราชาวเทคนิคพะเยา ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา

          ในระยะเริ่มต้นโรงเรียนเทคนิคพะเยา ได้ใช้สถานที่ ของโรงเรียนสตรีพะเยา(ซึ่งก็คือ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ในปัจจุบัน) เป็นสถานที่จัดการเรียน การสอนโดยเปิดสอนในสาขาวิชาช่างยนต์ สาขาพาณิชยการ และสาขาวิชาช่างก่อสร้าง

          ต่อมาได้ย้ายสถานที่ตั้งมาอยู่ที่เลขที่ 355 หมู่ 11 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นที่ตั้งในปัจจุบัน มีเนื้อที่ 155 ไร่  2 งาน 28 ตารางวา ซึ่งเป็นเนื้อที่ว่างเปล่า ถนนหนทางยังไม่มีความสะดวก ภาระหนักในขณะนั้น ก็คือ การพัฒนาด้านอาคารสถานที่เพื่อให้มีความสะดวกต่อการเรียน การสอน จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2525 ได้รับการยกฐานะ ขึ้นเป็นวิทยาลัยเทคนิคพะเยา และได้ทำการพัฒนาในทุกๆด้าน อย่างต่อเนื่อง สามารถให้บริการด้านอาชีวศึกษา และบริการประชาน ในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้บริหารตามลำดับ ดังนี้

          ปี 2521 – 2523          - นายเพลิน      กิจฉวี

          ปี 2523 – 2524          - นายนิทัศน์     วงศ์สุวรรณ

          ปี 2524 – 2528          - นายเกษม       อันตสฤงคาร

          ปี 2528 – 2530          - นายบูรพา      บุญจำรัส

          ปี 2530 – 2534          - นายศักดิ์ชัย    เตติวัฒน์

          ปี 2534 – 2538          - นายวิชาญ      วานิช

          ปี 2538 – 2541          - นายบุญมี       คำบุญชู

          ปี 2541 – 2545          - นายสมชาย     เจนพานิช

          ปี 2545 – 2553          - นายอุดม        รูปดี

          ปี 2553 – 2554          - นายไพรัช       วิมาลา

          ปี 2554 – 2558          - นายอุดม        รูปดี

          ปี 2558 – ปัจจุบัน - นายสถิตย์   ปริปุณณากร

                   ในปี พ.ศ. 2541  กรมอาชีวศึกษา (ในขณะนั้น) เห็นว่าความต้องการด้านการอาชีวศึกษา   ของประชนในจังหวัดพะเยา ได้เพิ่มมากขึ้น เป็นลำดับ จึงได้มอบหมายให้ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา จัดตั้งวิทยาเขต ขึ้นอีกแห่งหนึ่ง ที่ อำเภอปง  จังหวัดพะเยา และได้ดำเนินการจัดการศึกษาให้ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพเป็นระยะเวลาต่อเนื่องถึง 10 ปี จนในปี พ.ศ. 2552 วิทยาเขตปง แยกออกจากวิทยาลัยเทคนิคพะเยา ปัจจุบันคือ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง อ.ปง จ.พะเยา

PHAYAOTC-KM © Quiz 2020

Generated 0.590161 sec.