PHAYAOTC


งานทะเบียน
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน
1. แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
2.แบบฟอร์มขอจบการศึกษา

3. แบบฟอร์มขอใบ รบ.
4. แบบฟอร์มคำร้องขอใบประกาศนียบัตร(ใบแทน)
5. แบบฟอร์มคำร้องขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา
6. แบบฟอร์มรักษาสภาพนักศึกษา
7. แบบฟอร์มใบลาออก
8.แบบฟอรมคำร้อม เพิ่ม - ถิน รายวิชา
*
 แจ้ง นักเรียน นักศึกษา ที่จบภาคปกติ ปีการศึกษา 2562 สามารถ เดินทางมารับใบ รบ. และใบประกาศนียบีตรได้ ที่งานทะเบียน ในวัน และเวลาราชการ

PHAYAOTC-KM © Quiz 2020

Generated 0.020655 sec.