PHAYAOTC


งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา


** ดาว์โหลดเอกสารงานประกันคุณภาพ **

1.SARแผนก2560

2.SARวิทยาลัยฯ2560

3.หลักฐานมาตรฐานที่-1-5  คลิ๊ก!!!

4. คู่มือระบบการประกันคุณภาพอาชีวศึกษาและมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2559  (ประกาศลงวันที่ 16 กันยายน 2559) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ  คลิ๊ก!!!             

5.ข้อมูลจำนวนครู จำแนกตามแผนกวิชา (ข้อมูล เดือนพฤษภาคม 60 – เดือนมีนาคม 61) คลิ๊ก!!!

6.จำนวนผู้เรียนจำแนกตามระดับ สาขางาน และชั้นปี  (สำรวจ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560)  คลิ๊ก!!!

7.ดาวน์โหลดรูปเล่ม SAR ประจำปี 2559 คลิก!!!

8. คู่มือการจัดทำ SAR ปีการศึกษา 2561
    1) หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติงานประกันคุณภาพ
    2) แนวทางประเมินคุณภาพสถานศึกษา
    3) คู่มือการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง


PHAYAOTC-KM © 2016

Generated 0.020455 sec.