PHAYAOTC


งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา


** ดาว์โหลดเอกสารงานประกันคุณภาพ **

1.SARแผนก2560

2.SARวิทยาลัยฯ2560

3.หลักฐานมาตรฐานที่-1-5  คลิ๊ก!!!

4. คู่มือระบบการประกันคุณภาพอาชีวศึกษาและมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2559  (ประกาศลงวันที่ 16 กันยายน 2559) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ  คลิ๊ก!!!             

5.ข้อมูลจำนวนครู จำแนกตามแผนกวิชา (ข้อมูล เดือนพฤษภาคม 60 – เดือนมีนาคม 61) คลิ๊ก!!!

6.จำนวนผู้เรียนจำแนกตามระดับ สาขางาน และชั้นปี  (สำรวจ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560)  คลิ๊ก!!!

7.ดาวน์โหลดรูปเล่ม SAR ประจำปี 2559 คลิก!!!

8. คู่มือการจัดทำ SAR ปีการศึกษา 2561
    1) หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติงานประกันคุณภาพ
    2) แนวทางประเมินคุณภาพสถานศึกษา
    3) คู่มือการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง
รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2561 คลิก !!!

9. คู่มือการจัดทำ SAR ปีการศึกษา 2562
    1) คู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษา
   2)2.แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ปรับครั้งที่ 2
   3)3.คู่มือการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง ปรับครั้งที่ 2
   4)SAR ครูวิทยาลัยเทคนิคพะเยา  
   5)แบบฟอร์มรายงานการประเมินคุณภาพภายในงาน
   6)แบบฟอร์มรายงานการประเมินคุณภาพภายในแผนก
10.รายงานการประเมินตนเองวิทยาลัยเทคนิคพะเยา ปีการศึกษา2562


PHAYAOTC-KM © Quiz 2020

Generated 0.021796 sec.