PHAYAOTC


งานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

1. เรื่อง การพัฒนาและผลการใช้หนังสือเรียนรายวิชาแคลคูลัสพื้นฐาน (300-1406) สำหรับ นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (นางสุวรรณา  พูนกล้า)

   - บทคัดย่อ
   - หน่วยที่ 1

2. การออกแบบสร้างและพัฒนาชุดล้างและลดอุณหภูมิคอนเดนเซอร์ของเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน สำหรับพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาเครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคพะเยา (นายประโยชน์  พูนกล้า)

   - บทคัดย่อ
   - แบบสอบถาม ครูผู้สอน
   - แบบสอบถาม นักศึกษา





-------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม แบบสรุปโครงการ/กิจกรรม คลิกที่นี้!!




                การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

- เอกสารประกอบการสอนรายวิชา กลศาสตร์เครื่องกล
รหัสวิชา 2101 - 2007 (นายสุวรรณ  ใจเที่ยง)

                  - หน่วยที่ 1 หลักการพื้นฐานทางกลศาสตร์
                  - หน่วยที่ 2 ระบบแรง
                  - หน่วยที่ 3 โมเมนต์และแรงคู่ควบ
                  - หน่วยที่ 4 การสมดุล
                  - หน่วยที่ 5 การเครื่อนที่
                  - หน่วยที่ 6 แรงเสียดทาน
                  - หน่วยที่ 7 งานและพลังงาน
                  - หน่วยที่ 8 ความเค้นและความเครียด
                  - หน่วยที่ 9 สมบัติของของไหล
                  - หน่วยที่ 10 สมบัติทางเทอร์โมไดนามิกส์เบื้องต้น
                  - หน่วยที่ 11 การประยุกต์ใช้ในงานเครื่องกล




PHAYAOTC-KM © 2016

Generated 0.019646 sec.