PHAYAOTC


งานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม

เอกสารประกอบการเขียนรายงานประเมินโครงการ 
       - ฟอร์มเล่มประเมิน 5 บท
       - หาค่าเฉลี่ย และ ค่า SD
       - ตัวอย่างสรุปประเมินโครงการ

เผยแพร่รายชื่อผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2562
เผยแพร่รายชื่อผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2561

เผยแพร่ผลงานวิจัย และผลงานทางวิชาการ

ชื่อผลงานวิจัย   :  การพัฒนาชุดฝึกอบรมเรื่องการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน

 สู่การเสริมสร้างนวัตกรรม ของวิทยาลัยเทคนิคพะเยา

ชื่อผู้วิจัย         :  นายสถิตย์ ปริปุณณากร

ตำแหน่ง         :  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพะเยา

หน่วยงาน        :  วิทยาลัยเทคนิคพะเยา

ปีที่วิจัย :  2562

ชื่อผลงานทางวิชาการ   :การประเมินโครงการศูนย์ซ่อมสร้าง เพื่อชุมชน (Fixit center) ของวิทยาลัยเทคนิคพะยา

การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

-  เรื่อง  รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ (2000-1303) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (เพ็ญนภา แสนทวีสุข)
     -  บทคัดย่อ

- เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ (3000 – 1404) สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

 (นางสุวรรณา พูนกล้า)
      - บทคัดย่อ


- เรื่อง การพัฒนาและผลการใช้หนังสือเรียนรายวิชาแคลคูลัสพื้นฐาน (3000-1406) สำหรับ นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (นางสุวรรณา  พูนกล้า)
   - บทคัดย่อ
   - หน่วยที่ 1

- การออกแบบสร้างและพัฒนาชุดล้างและลดอุณหภูมิคอนเดนเซอร์ของเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน สำหรับพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาเครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคพะเยา (นายประโยชน์  พูนกล้า)
   - บทคัดย่อ
   - หน่วยที่ 5 การถอดรายการวัสดุ 
   - หน่วยที่ 6 การประมาณการขั้นต้น
   - แบบสอบถาม ครูผู้สอน
   - แบบสอบถาม นักศึกษา

 
เอกสารประกอบการสอนรายวิชา กลศาสตร์เครื่องกล 
รหัสวิชา 2101 - 2007 (นายสุวรรณ  ใจเที่ยง)

                  - หน่วยที่ 1 หลักการพื้นฐานทางกลศาสตร์
                  - หน่วยที่ 2 ระบบแรง
                  - หน่วยที่ 3 โมเมนต์และแรงคู่ควบ
                  - หน่วยที่ 4 การสมดุล
                  - หน่วยที่ 5 การเครื่อนที่
                  - หน่วยที่ 6 แรงเสียดทาน
                  - หน่วยที่ 7 งานและพลังงาน
                  - หน่วยที่ 8 ความเค้นและความเครียด
                  - หน่วยที่ 9 สมบัติของของไหล
                  - หน่วยที่ 10 สมบัติทางเทอร์โมไดนามิกส์เบื้องต้น
                  - หน่วยที่ 11 การประยุกต์ใช้ในงานเครื่องกล

-------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม แบบสรุปโครงการ/กิจกรรม คลิกที่นี้!!

PHAYAOTC-KM © Quiz 2020

Generated 0.021730 sec.