PHAYAOTC


งานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม
เผยแพร่รายชื่อผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2561

การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

-  เรื่อง  รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ (2000-1303) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (เพ็ญนภา แสนทวีสุข)

     -  บทคัดย่อ

การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

- เรื่อง 
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ (3000 – 1404) สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

 (นางสุวรรณา พูนกล้า)
 
     - บทคัดย่อ- เรื่อง การพัฒนาและผลการใช้หนังสือเรียนรายวิชาแคลคูลัสพื้นฐาน (3000-1406) สำหรับ นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (นางสุวรรณา  พูนกล้า)

   - บทคัดย่อ
   - หน่วยที่ 1

- การออกแบบสร้างและพัฒนาชุดล้างและลดอุณหภูมิคอนเดนเซอร์ของเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน สำหรับพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาเครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคพะเยา (นายประโยชน์  พูนกล้า)

   - บทคัดย่อ
   - หน่วยที่ 5 การถอดรายการวัสดุ 
   - หน่วยที่ 6 การประมาณการขั้นต้น
   - แบบสอบถาม ครูผู้สอน
   - แบบสอบถาม นักศึกษา

-------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม แบบสรุปโครงการ/กิจกรรม คลิกที่นี้!!
                การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

- เอกสารประกอบการสอนรายวิชา กลศาสตร์เครื่องกล
รหัสวิชา 2101 - 2007 (นายสุวรรณ  ใจเที่ยง)

                  - หน่วยที่ 1 หลักการพื้นฐานทางกลศาสตร์
                  - หน่วยที่ 2 ระบบแรง
                  - หน่วยที่ 3 โมเมนต์และแรงคู่ควบ
                  - หน่วยที่ 4 การสมดุล
                  - หน่วยที่ 5 การเครื่อนที่
                  - หน่วยที่ 6 แรงเสียดทาน
                  - หน่วยที่ 7 งานและพลังงาน
                  - หน่วยที่ 8 ความเค้นและความเครียด
                  - หน่วยที่ 9 สมบัติของของไหล
                  - หน่วยที่ 10 สมบัติทางเทอร์โมไดนามิกส์เบื้องต้น
                  - หน่วยที่ 11 การประยุกต์ใช้ในงานเครื่องกล
PHAYAOTC-KM © 2016

Generated 0.043291 sec.