PHAYAOTC


งานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

* เผยแพร่ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  เฉลิมพระเกียรติ”  ประจำปี 2559 คลิก!!!

*  เผยแพร่ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 2558  คลิก!!!

*  เผยแพร่ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ระดับภาค (ภาคเหนือ) 2558  คลิก!!!


*  เผยแพร่โครงงานนักเรียนนักศึกษา  ประจำปีการศึกษา  2558  คลิก!!!


PHAYAOTC-KM © Quiz 2020

Generated 0.019883 sec.