PHAYAOTC


งานวางแผนและงบประมาณ

10000001_1606020994943.jpg
การเผยแพร่
 เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
 เผยแพร่รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ  2562
 เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
 เผยแพร่แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562-2564)
 เผยแพร่รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ  2561คณะครูและเจ้าหน้าที่สามารถเลือกดาวน์โหลด สผ.งาน สผ.แผนก หรือแบบฟอร์มโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ตามลิ้งค์ที่อยู่ข้างล่าง 

1. สผ.แผนก

2. สผ.งาน

3. สผ.2

4. แบบฟอร์มโครงการ

5. แบบฟอร์มรายงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564

6. แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง

เอกสารประกอบโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
1. แบบฟอร์มโครงการ
2. รูปแบบแผนการเรียนรู้ (ปรับ 2561)
3. แผนพัฒนาสถานศึกษา 2561-2564
4. ระบบประกันภายใน
PHAYAOTC-KM © Quiz 2020

Generated 0.021129 sec.