PHAYAOTC


ข้อมูลบุคลากร
มีบุคลากรทั้งสิ้น  ๑๕๘  คน  แบ่งออกเป็น
-  ข้าราชการครู           ๗๔    คน
-  บุคลากรทางการศึกษา    ๓    คน
-  พนักงานราชการ         ๑     คน
-  ลูกจ้างประจำ             ๕     คน
-  ครูอัตราจ้าง             ๔๑    คน
-  ลูกจ้างชั่วคราว          ๒๙    คน

PHAYAOTC-KM © Quiz 2020

Generated 0.020863 sec.